Елементарни познания за сигурността на кораба

Курсът "Елементарни познания за сигурността на кораба" е задължителен за всички лица от изпълнителско ниво,както и всички други лица на кораба без преки задължения за постигане сигурността на кораба и включва задължителните минимални изисквания за подготовка, както са посочени в Правило VІ/6-1 на STCW и съответните изменения от 2010.
След успешно завършване на курса, МА издава на обучаемите съответния международно валиден сертификат с валидност 5 години.