Ред за започване и участие в курсовете на БМКЦ

След като се запишете за курс на място в БМКЦ, по телефон: 052 380574, 052 380575, 052 380534 и 052 302501, по електронна поща или чрез сайта, специалистите обучение от отдел "Учебна дейност и човешки ресурси" ще се свържат с Вас с потвърждение на началната дата и час и изискванията за документите, които трябва да представите и работното облекло, /ако е необходимо такова/.
Преди започване на курса, чиято дата и час са посочени в седмичното разписание, моля представете в отдел "УДЧР" стая 237 следните документи:
-лична карта
-моряшки паспорт
-сертификат за морска правоспособност
-диплом за завършено образование
-медицинско свидетелство за здравословна годност
-допълнителни сертификати за преминати курсове в съответствие с входните изисквания за съответното обучение /както е посочено в краткото описание на курса/.
За някои обучения допълнително се изисква и удостоверение за плавателен стаж и снимка паспортен формат.
Горепосочените документи се събират, обработват, съхраняват и предават на МА по установения в Наредба № 6 за компетентност на морските лица, националните стандарти на ИА"МА" за съответното обучение и по изискванията на Регламент 2016/679 на Европейския Парламент и Съвет.
Подробно информация относно събираните лични данни можете да намерите в последната версия на Политиката ни за поверителност и защита на лични данни на физически лица в рубриката новини или в звено "Учебно-административна дейност" стая 237.
Присъствието и активното участие по време на занятията в курсовете на БМКЦ е задължително.
Практическите занятия, прастически и писмени изпити се видеозаснемат по изискванията на ИА"МА".
За практическите занятия на противопожарния полигон, в басейна,  в спасителните лодки, работилниците и на учебно-ветроходния кораб "Калиакра" се изисква курсистите да са в подходящо облекло и стабилни обувки,позволяващи безопасно и свободно предвижване и осигуряващо свобода на движенията при демонстрация на усвоените умения.
Заплащане на курсове - предварително по банкова сметка  в лева IBAN BG 22 BPBI 7945 10 67786601  BIC BPBIBGSF ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД        
                                    -или най-късно в деня на започване на курса на касата на БМКЦ