Честит празник на всички моряци!

Честит празник на всички моряци!
БМКЦ Ви пожелава здраве, благоденствие и винаги щастливо завръщане!

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА отдаване под наем на ДЪЛГОТРАЕН АКТИВ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ м/ф „Героите на Севастопол”

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.29, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, „Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители”, съставляващи Приложение № 1 към посочения Правилник

„БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР” ЕАД

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА отдаване под наем на ДЪЛГОТРАЕН АКТИВ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ м/ф „Героите на Севастопол” – Кораб (ро-ро релсов ферибот), вписан в регистъра на корабите в Пристанище Варна с регистров № 255, том ІV, стр.105, притежаващ IMO номер 7529976 и с основни характеристики, съгласно Удостоверение за регистрация № 12197 от 22.01.2008 г., издадено от Изпълнителна агенция „Морска администрация”
Данни за организатора на търга – „Български Морски Квалификационен Център” ЕАД, ЕИК: 130250366, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Васил Друмев” №73.
Предмет на търга:
1.1. „Моторен ферибот „ГЕРОИТЕ НА СЕВАСТОПОЛ”, регистриран в Дирекция „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ” Варна в регистрите на корабите при Пристанище Варна като притежаващ следните основни характеристики:
НОМЕР ПО ММО (IMO): 7529976
ПОЗИВНА: LZEB
НАЙ – ГОЛЯМА ДЪЛЖИНА: 185.44 M
ТЕОРЕТИЧНА ШИРИНА: 26.00 M
ДЪЛБОЧИНА ДО ГОРНА ПАЛУБА: 15.20 M
БРУТО ТОНАЖ: 19518
НЕТО ТОНАЖ: 5856
Корабът ще бъде отдаден под наем с ДОГОВОР ЗА БЕЪРБОУТ ЧАРТЪР, базиран на СТАНДАРТА на BIMCO (Балтийски и международен морски съвет), КОДОВО ИМЕ: “BARECON 2001”.
Срок на наемното правоотношение – 730 (седемстотин и тридесет) дни, считано от датата на предаването на кораба.
Вид на търга и на заседанието – тайно наддаване, по документи, при открито заседание на тръжната комисия.
Начална тръжна цена - в щатски долари, в размер на 750 (седемстотин и петдесет) USD без ДДС за календарен ден.
Начин на плащане на наемната цена - Наемната цена ще се заплаща ежемесечно, в срок до 15-то число на текущия месец от чартьора, по банкова сметка на СОБСТВЕНИКА.
Стъпка на наддаване –- в щатски долари, в размер на 75 (седемдесет и пет) USD без ДДС.
Дата и място на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 09.12.2020 г., от 10:00 часа в сградата на „БМКЦ“ ЕАД, находяща се в гр. Варна, ул. ”Васил Друмев” № 73 – заседателна зала 223.
Начин на получаване на тръжната документация, начален и краен срок за получаването й: Документацията може да бъде получена след заявяване, от електронен адрес на дружеството или на място, в срока за подаване на оферти – от 25.11.2020 г. до 16.00 ч. на 08.12.2020 г.
Размер на гаранцията - Парична гаранция в размер на наема за 180 дни, която се задържа от собственика като обезпечение за изпълнение на задълженията по договора от страна на чартьора. Внесената гаранция се възстановява на чартьора в едномесечен срок след прекратяване на договора, при условие, че при предаването на кораба от чартьора на „БМКЦ” ЕАД същият е в състоянието, в което е предаден като се вземе предвид нормалното му овехтяване в резултат на експлоатацията му.
Оглед на кораба - Огледът на кораба може да се осъществи след предварителна заявка на тел. +359 884 779 058, +359 52 380 588 или на имейл bmtc@bmtc.bg. При огледа се попълва декларация за оглед, съставляваща Образец № 3 от тръжната документация.
Място на подаване на предложенията
Административната сграда на „БМКЦ” ЕАД, находяща се в гр. Варна, ул. „Васил Друмев” No.73, ет. 2, стая No 226 – деловодство.
Изисквания към кандидатите:
Кандидат за участие в търга може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице.
Ден, място и час при повторно провеждане на търга – 08.01.2021 г., от 10.00 часа, в гр. Варна, ул. „Васил Друмев” No.73, ет. 2, стая No 223 – заседателна зала.
За контакти:
Тел. +359 884 779 054; +359 884 779 058; +359 52 380 588, email: bmtc@bmtc.bg; bmtc@bmtc-bg.com.

ПOКAHA за участие в конкурс с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ НА «БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР» ЕАД ЗА 2020 ГОДИНА”

ПOКAHA
към всички заинтересовани лица за участие в конкурс по документи с предмет:
„ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ НА ФИНАНСОВИЯ
ОТЧЕТ НА «БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР» ЕАД ЗА
2020 ГОДИНА”, при следните условия:

І. Предмет на конкурса — избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на финансовия отчет на „БМКЦ” ЕАД за 2020 г. по Международните стандарти за финансови отчети.
II. Условия:
1. Участниците трябва да бъдат със статут на регистриран одитор по смисъла на § 1, т.36 от Допълнителните разпоредби на ЗНФО.
2. При изпълнение на поръчката не се допуска участието на подизпълнители.
3. Участниците да имат размер на нетни приходи от одит на годишни финансови отчети, общо за последните 3/три/ завършени календарни години, не no- малък от 18 000 лв./осемнадесет хиляди/ лева.
4. Срокът за изггьлнение на услугата е до 31.03.2021 г.
5. Участниците трябва да представят оферта, в съответствие с изискванията посочени в конкурсната документация.
6. Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия и бъдат допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по критерия „икономически най- изгодна оферта”, на база показателите „предлагана цена” и „опит на участника в извършване на одити по МСФО през последните две години”.
7. Съгласно чл. 62(2) от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, регистрираният одитор следва да извършва задължителен финансов одит за заверка на годишен финансов отчет на едно и също публично предприятие, в рамките на не повече от 4/четири/ поредни години.
III. Процедура:
1. Вид на процедурата — конкурс по документи;
2. Конкурсната документация се получава в стая № 226 на учебно- административната сграда на „БМКЦ” ЕАД, находяща се в гр. Варна, ул. „Васил Друмев” № 73.
3. Конкурсната документация може да се получава до 16.30 ч. на 01.12.2020 г.
4. Офертите за участие в конкурса, адресирани до Изпълнителния директор на "БМКЦ ЕАД", се представят в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на дружеството или се изпращат на адрес:
„БМКЦ” ЕАД, ул. „Васил Друмев” № 73, Варна 9026.
5. Краен срок за представяне на офертите — 16.30 ч. на 01.12.2020 г.
6. Лица за контакти — Кремена Йорданова - тел. 052/380-588.

Global Standard Training Center/MadQuxPro

  Нашият партньор  Global Standard Training Center/MadQuxPro предлага програми за обучение с гарантиран договор за работа на пасажерски кораби на водещи компании в круизната индустрия. Предимства на обучението:
- специализирано обучение по съответната професия в реална мултикултурна среда от специалист с опит в бранша
- обучение от опитни преподаватели на БМКЦ по английски и немски език
Повече информация можете да намерите на сайта на нашия партньор  Global Standard Training Center/MadQuxPro  https://www.gstcpro.com/

Курс подобряване на знанията и уменията по общоморски английски език

 БМКЦ организира интензивен курс за подобряване на езиковите умения по общ морски английски език. Курсът е за навигатори и механици с познания по английски език, които искат да подобрят и опреснят знанията и уменията си и подготвят за явяване на изпит. Продължителност на обучението 30 учебни часа /5 работни дни/. Цена на курса 196 лв.
Преподавател г-жа Роза Нейчева.
 
За записване тел 052 380574, 380575, 380534

Подобряване на реалистичността на учебната среда на Полигона за практическа подготовка

Слведвайки принципите си да осигуряваме обучение в реалистична учебна среда през октомври 2015 бяха успешно сертифицирахме и започнахме да използваме в провежданите курсове новата лодбалка и бързоходна дежурна лодка.

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на на част от недвижим имот, собственост на „БМКЦ" ЕАД, находящ се на ул. „Васил Друмев" №73.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.29, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, „Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители", съставляващи Приложение № 1 към посочения Правилник
„БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР" ЕАД

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на на част от недвижим имот, собственост на „БМКЦ" ЕАД, находящ се на ул. „Васил Друмев" №73.
Участник може да бъде всяко лице, което не извършва конкурентна на „БМКЦ" ЕАД дейност и която не е свързана с шум, по-голям от обичайния.

Данни за организатора на търга - „Български морски квалификационен център" ЕАД, ЕИК: 130250366, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район „Приморски", ул. „Васил Друмев" №73.
Предмет на търга - „Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения от административната сграда на „БМКЦ" ЕАД, находища се на ул. „Васил Друмев" № 73, по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: Помещение с площ от 25.35 кв.м., зала № 121, находящо се на първи етаж, коридор „А" на административната сграда на „БМКЦ" ЕАД на ул. „Васил Друмев" №73, при граници: север-коридор, изток- склад 122, запад- склад 123, юг- фасада;
Обособена позиция № 2: Помещения с обща площ от 60.70 кв.м., зали с №: 205, 207 и прилежащ коридор към тях, находящи се на втори етаж, коридор „Б" на административната сграда на „БМКЦ" ЕАД на ул. „Васил Друмев" №73, при граници: север- фасада, изток- зала 208, запад- тоалетни, юг- коридор".
Всеки кандидат има право да кандидатства за една или всички посочени обособени позиции, като класирането по всяка позиция е самостоятелно.
Срок на наемното правоотношение - 5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора и на приемо-предавателния протокол за предаване на обекта.
Вид на търга и на заседанието - тайно наддаване, по документи, при открито заседание на тръжната комисия.
Начална тръжна цена - в български лева, без ДДС, месечна наемна цена, както следва:
-Обособена позиция № 1: 350 лв. (триста и петдесет лева); -Обособена позиция № 2: 400 лв. (четиристотин лева).
Начин на плащане на наемната цена- Наемната цена ще се заплаща ежемесечно, в срок до 15-то число на текущия месец от НАЕМАТЕЛЯТ по банкова сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ.
В случаите, когато двама или повече участници предложат еднаква най-висока цена се провежда търг с явно наддаване между тях, при който наддаването започва от предложената еднаква най-висока цена, със следната стъпка на наддаване, както следва:
Стъпка на наддаване- в български лева, без ДДС, за месечна наемна цена, както следва:
-Обособена позиция № 1: 35 лв. ( тридесет и пет лева); -Обособена позиция № 2: 40 лв. (четиридесет лева).
Дата и място на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 21.10.2020 г., от 10.00 часа, в сградата на „БМКЦ" ЕАД, находяща се в гр. Варна, ул."Васил Друмев" №73 - заседателна зала 223.
Начин на получаване на тръжната документация, начален и краен срок за

получаването й: Документацията се получава в стая 226 на административната сграда на "БМКЦ" ЕАД, в гр.Варна, ул. "Васил Друмев" № 73, от 07.10.2020 г. до 20.10.2020 г., включително, всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч.
Размер на депозита за участие - платим по банкова сметка: IBAN BG22BPBI79451067786601, BIC: BPBIBGSF, при банка "Юробанк България" АД в полза на "БМКЦ" ЕАД, без вкл. ДДС, както следва:
-Обособена позиция № 1: 35 лв. (тридесет и пет лева);
-Обособена позиция № 2: 40 лв. (четиридесет лева).
Размер на гаранцията - Парична гаранция в размер на три месечни наема, без ДДС, която се задържа от наемодателя като обезпечение за изпълнение на задълженията по договора от страна на наемателя. Внесената гаранция се възстановява на наемателя в едномесечен срок след прекратяване на договора, при условията посочени в него.
Оглед на имота - Огледът на помещенията се извършва от лицата, заявили и получили тръжна документация, от 10,00 до 16,00 часа, всеки работен ден в дните от 07.10.2020 г. до 20.10.2020 г., а на 20.10.2020 г.- от 10,00 до 14,30 часа, след предварителна заявка на тел. 0884 / 779 064 - Ивайло Николов.
Място, начален и краен срок на приемане на предложенията
Административната сграда на „БМКЦ" ЕАД, находяща се в гр. Варна, ул. „Васил Друмев" No.73, ет. 2, стая No 226 - деловодство, от 07.10.2020 г. до 20.10.2020 г., включително, всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.ООч. до 16.30 ч.
Изисквания към кандидатите:
Кандидат за участие в търга може да бъде всяко лице, регистрирано като търговец по смисъла на българското или по националното си законодателство, държавно или общинско предприятие, кооперация или бюджетно предприятие по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството.
Участник може да бъде всяко лице, което не извършва конкуретна на „БМКЦ" ЕАД дейност и която не е свързана с шум, по-голям от обичайния.
Ден, място и час при повторно провеждане на търга -20.11.2020 г., от 10.00 часа, в гр. Варна, ул. „Васил Друмев" No.73, ет. 2, стая No 223 - заседателна зала.
Лица за контакт:Ивайло Николов 0884 779064

ОБЯВА КОНКУРС "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР" ЕАД'

ОБЯВА КОНКУРС
ПОКАНА
към всички заинтересовани лица за участие в конкурс по документи с предмет: "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР" ЕАД' при следните условия:

I. Предмет на конкурса: предоставяне на застрахователни услуги на нуждите на „БМКЦ" ЕАД по следните обособени позиции:
II. Обособени позиции в обекта на поръчката. Обособена позиция № 1:
«Застраховка „каско на плавателен съд»- моторен кораб «Героите на Одеса», собственост на "БМКЦ" ЕАД»; Обособена позиция № 2:
«Застраховка „каско на плавателен съд» -моторен кораб «Героите на Севастопол», собственост на "БМКЦ" ЕАД».

Всеки кандидат има право да кандидатства за една или всички посочени обособени позиции, като класирането по всяка позиция е самостоятелно.
II. Условия:
1. Срок на застраховката - 1 година;
2.Покритие, критерии, описание на обекта за застраховка и документи за оценка на
предложенията - съгласно конкурсната документация;
З.Да се приложат декларациите, изисквани от конкурсната документация;
4. За застраховката да бъдат приложени примерни полици и пълният текст на общите
условия и на допълнително включените клаузи, като се отчетат изискванията в
конкурсната документация.

III. Процедура:
1. Вид на процедурата - конкурс по документи.
2. Конкурсната документация се получава в стая 226 на учебно-административната сграда на „БМКЦ" ЕАД, в гр. Варна, ул. "Васил Друмев" № 73.
3. Конкурсната документация може да се получава всеки работен ден, от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 часа на 07.10.2020 г.
4. Офертите за участие в конкурса, адресирани до Изпълнителния директор на "БМКЦ" ЕАД, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на дружеството или се изпращат на адрес: гр. Варна 9026, ул. "Васил Друмев " № 73.
5. Огледът на имуществото, предмет на застраховане може да се извърши с предварителна 24 часова заявка на телефона, посочен в т.7, всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. до крайния срок за подаване на офертите.
6. Краен срок за представяне на офертите - 16.30 ч. на 07.10.2020 г.
7. Лица за контакти - Кремена Йорданова - тел. 052/380-588.

ОБЯВЯВА ПОВТОРЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА отдаване под наем на ДЪЛГОТРАЕН АКТИВ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ м/ф „Героите на Севастопол"

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание т.7 от „Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители", съставляващи Приложение № 1 към чл.29, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия

„БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР" ЕАД
ОБЯВЯВА ПОВТОРЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА отдаване под наем на ДЪЛГОТРАЕН АКТИВ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ м/ф „Героите на Севастопол" - Кораб (ро-ро релсов ферибот), вписан в регистъра на корабите в пристанище Варна с регистров № 255, том IV, стр.105, притежаващ IMO номер 7529976 и с основни характеристики, съгласно Удостоверение за регистрация № 12197 от 22.01.2008 г„ издадено от Изпълнителна агенция „Морска администрация"
Данни за организатора на търга - „Български Морски Квалификационен Център" ЕАД, ЕИК: 130250366, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район „Приморски", ул. „Васил Друмев" №73.
Предметна търга:
1.1. „Моторен ферибот „ГЕРОИТЕ НА СЕВАСТОПОЛ", регистриран в Дирекция „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" Варна в регистрите на корабите при пристанище Варна като притежаващ следните основни характеристики:
НОМЕР ПО ММО (IMO): 7529976
ПОЗИВНА: LZEB
НАЙ - ГОЛЯМА ДЪЛЖИНА: 185.44 М ТЕОРЕТИЧНА ШИРИНА: 26.00 М ДЪЛБОЧИНА ДО ГОРНА ПАЛУБА: 15.20 М БРУТО ТОНАЖ: 19518 НЕТО ТОНАЖ: 5856
Корабът ще бъде отдаден под наем с ДОГОВОР ЗА БЕЪРБОУТ ЧАРТЪР, базиран на СТАНДАРТА на BIMCO (Балтийски и международен морски съвет), КОДОВО ИМЕ: "BARECON 2001".
Срок на наемното правоотношение - 730 (седемстотин и тридесет) дни, считано от датата на предаването на кораба.
Вид на търга и на заседанието - тайно наддаване, по документи, при открито заседание на тръжната комисия.
Начална тръжна цена - в щатски долари, в размер на 750 (седемстотин и петдесет) USD без ДДС за календарен ден.
Начин на плащане на наемната цена ■ Наемната цена ще се заплаща ежемесечно, в срок до 15-то число на текущия месец от чартьора, по банкова сметка на СОБСТВЕНИКА.
Стъпка на наддаване — в щатски долари, в размер на 75 (седемдесет и пет) USD без ДДС.
Дата и място на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 28.09.2020 г., от 10:00 часа в сградата на „БМКЦ" ЕАД, находяща се в гр. Варна, ул."Васил Друмев" № 73 - заседателна зала 223.
Начин на получаване на тръжната документация, начален и краен срок за получаването й: Документацията може да бъде изтеглена от сайта на дружеството или получена на място в срока за подаване на оферти - от 02.09.2020 г. до 16.00 ч. на 25.09.2020 г.
Размер на гаранцията - Парична гаранция в размер на наема за 180 дни, която се задържа от собственика като обезпечение за изпълнение на задълженията по договора от страна на чартьора. Внесената гаранция се възстановява на чартьора в едномесечен срок след прекратяване на договора, при условие, че при предаването на кораба от чартьора на „БМКЦ" ЕАД същият е в състоянието, в което е предаден като се вземе предвид нормалното му овехтяване в резултат на експлоатацията му.
Оглед на кораба ■ Огледът на кораба може да се осъществи след предварителна заявка на тел. +359 884 779 058, +359 52 380 588 или на имейл bmtc@bmtc.bq. При огледа се попълва декларация за оглед, съставляваща Образец № 3 от тръжната документация.
Място на подаване на предложенията
Административната сграда на „БМКЦ" ЕАД, находяща се в гр. Варна, ул. „Васил Друмев" No.73, ет. 2, стая No 226 - деловодство.
Изисквания към кандидатите:
Кандидат за участие в търга може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице.
За контакти:
Тел. +359 884 779 054; +359 884 779 058; +359 52 380 588, email: bmtc@bmtc.bg: bmtc@bmtc-bg.com

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА отдаване под наем на м/ф „Героите на Севастопол”

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.29, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, „Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители”, съставляващи Приложение № 1 към посочения Правилник

„БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР” ЕАД

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА отдаване под наем на ДЪЛГОТРАЕН АКТИВ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ м/ф „Героите на Севастопол” – Кораб (ро-ро релсов ферибот), вписан в регистъра на корабите в пристанище Варна с регистров № 255, том ІV, стр.105, притежаващ IMO номер 7529976 и с основни характеристики, съгласно Удостоверение за регистрация № 12197 от 22.01.2008 г., издадено от Изпълнителна агенция „Морска администрация”
Данни за организатора на търга – „Български Морски Квалификационен Център” ЕАД, ЕИК: 130250366, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Васил Друмев” №73.
Предмет на търга:
1.1. „Моторен ферибот „ГЕРОИТЕ НА СЕВАСТОПОЛ”, регистриран в Дирекция „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ” Варна в регистрите на корабите при пристанище Варна като притежаващ следните основни характеристики:
НОМЕР ПО ММО (IMO): 7529976
ПОЗИВНА: LZEB
НАЙ – ГОЛЯМА ДЪЛЖИНА: 185.44 M
ТЕОРЕТИЧНА ШИРИНА: 26.00 M
ДЪЛБОЧИНА ДО ГОРНА ПАЛУБА: 15.20 M
БРУТО ТОНАЖ: 19518
НЕТО ТОНАЖ: 5856
1.2. Към момента корабът е отдаден под наем чрез договор за беърбоут чартър.
Корабът ще бъде отдаден под наем с ДОГОВОР ЗА БЕЪРБОУТ ЧАРТЪР, базиран на СТАНДАРТА на BIMCO (Балтийски и международен морски съвет), КОДОВО ИМЕ: “BARECON 2001”.
Срок на наемното правоотношение – 730 (седемстотин и тридесет) дни, считано от датата на предаването на кораба.
Вид на търга и на заседанието – тайно наддаване, по документи, при открито заседание на тръжната комисия.
Начална тръжна цена - в щатски долари, в размер на 750 (седемстотин и петдесет) USD без ДДС за календарен ден.
Начин на плащане на наемната цена - Наемната цена ще се заплаща ежемесечно, в срок до 15-то число на текущия месец от чартьора, по банкова сметка на СОБСТВЕНИКА.
Стъпка на наддаване –- в щатски долари, в размер на 75 (седемдесет и пет) USD без ДДС.
Дата и място на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 28.08.2020 г., от 10:00 часа в сградата на „БМКЦ“ ЕАД, находяща се в гр. Варна, ул.”Васил Друмев” № 73 – заседателна зала 223.
Начин на получаване на тръжната документация, начален и краен срок за получаването й: Документацията може да бъде изтеглена от сайта на дружеството или получена на място в срока за подаване на оферти – от 14.08.2020 г. до 16.00 ч. на 27.08.2020 г.
Размер на гаранцията - Парична гаранция в размер на наема за 180 дни, която се задържа от собственика като обезпечение за изпълнение на задълженията по договора от страна на чартьора. Внесената гаранция се възстановява на чартьора в едномесечен срок след прекратяване на договора, при условие, че при предаването на кораба от чартьора на „БМКЦ” ЕАД същият е в състоянието, в което е предаден като се вземе предвид нормалното му овехтяване в резултат на експлоатацията му.
Оглед на кораба - Огледът на кораба може да се осъществи след предварителна заявка на тел. +359 884 779 058, +359 52 380 588 или на имейл bmtc@bmtc.bg. При огледа се попълва декларация за оглед, съставляваща Образец № 3 от тръжната документация.
Място на подаване на предложенията
Административната сграда на „БМКЦ” ЕАД, находяща се в гр. Варна, ул. „Васил Друмев” No.73, ет. 2, стая No 226 – деловодство.
Изисквания към кандидатите:
Кандидат за участие в търга може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице.
Ден, място и час при повторно провеждане на търга – 28.09.2020 г., от 10.00 часа, в гр. Варна, ул. „Васил Друмев” No.73, ет. 2, стая No 223 – заседателна зала.
За контакти:
Тел. +359 884 779 054; +359 884 779 058; +359 52 380 588, email: bmtc@bmtc.bg; bmtc@bmtc-bg.com.

Ивайло Гавраилов:
Изпълнителен Директор