Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Последни обявления

Избор на изпълнител за изготвяне на проект и изграждане на трифазна фотоволтаична електрическа центала(ФЕЦ) на покрива учебно-административната сграда на „БМКЦ” ЕАД

facebook thumb

ПОКАНА

„БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“ ЕАД обявява конкурсна процедура  за избор на изпълнител относно:
1. Предмет на конкурса: „Избор на изпълнител за изготвяне на проект и изграждане на трифазна фотоволтаична електрическа центала(ФЕЦ) на покрива учебно-административната сграда на „БМКЦ” ЕАД, находяща се в гр. Варна, на ул. „Васил Друмев” № 73 ”.
2. Местонахождение на обекта: гр.Варна, ул. „Васил Друмев“ № 73.
3. Основание за провеждане на конкурса – Решения на Съвета на директорите, взети по Протоколи с №: 210/27.04.2023 г.; 211/09.06.2023 г., в съответствие с чл.8, ал.2 от Вътрешните правила на Дружеството за управление и контрол на разходите и паричните средства и за провеждане на процедури за избор на изпълнители за доставки на стоки, предоставяне на услуги и извършване на строителство, в т.ч. строително-ремонтни дейности;
4.    Обектът е предвиден за финансиране от собствени средства на дружеството, като общата стойност е в размер до 180 000 лв./сто и осемдесет хиляди лева/ без включен ДДС.
5.    Срок за изпълнение на поръчката – до 115 /сто и петнадесет/ работни дни след получаване разрешение на строеж.
6.     Критерий за оценка на офертите - комплексната оценка от най-ниска цена, срок на изпълнение, гаранционен срок след изпълнението.
7.     Депозит за участие: 2 000 лв./две хиляди лева/ по банковата сметка на „БМКЦ” ЕАД.
8. Гаранция за изпълнение на договора – парична сума в размер на 10 % /десет процента/ от стойността на договора, платена ефективно по сметка в полза на “БМКЦ” ЕАД или чрез представяне на Банкова гаранция за изпълнение в полза на „БМКЦ” ЕАД, която да бъде със срок на валидност 30 дни по-дълъг от срока на действие на договора.
9.     Срок за подаване на офертите – до 16:00 ч. на 19.07.2023 г.
10. Място за подаване на офертите – гр. Варна, ул.”Васил Друмев” №73 - деловодство
11. Офертите ще се разгледат, оценят и класират от комисия, която ще започне своята работа на първия работен ден след изтичане на срока за подаването им – на 20.07.2023 г., в 09:30 часа, в заседателната зала на „БМКЦ“ ЕАД, находяща се на  адрес: гр.Варна, ул.”Васил Друмев” №73.
12. Лице за контакт: Ивайло Николов – 0884/779 064; e-mail: bmtc@bmtc.bg.
Документацията за провежданата процедура може да се получи на адрес: гр.Варна, ул. „Васил Друмев”№ 73 – деловодство, всеки работен ден от 11.07.2023 г. до 19.07.2023 г.

к.д.п. инж. Денчо Добрев
Изпълнителен директор