Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Последни обявления

Избор на изпълнител за извършване на строително-ремонтни дейности

facebook thumb

                                                             ПОКАНА

„Български морски квалификационен център“ ЕАД обявява процедура„Избор на изпълнител за извършване на строително-ремонтни дейности на учебни зали, находящи се на четвърти етаж, коридор «Б»от административната сграда на „БМКЦ” ЕАД, находяща се в гр. Варна, ул. „Васил Друмев” № 73, съгласно техническо задание” 

1. Предмет на конкурса: „Избор на изпълнител за извършване на строително-ремонтни дейности на учебни зали, находящи се на четвърти етаж, коридор „Б” от административната сграда на „БМКЦ” ЕАД, находяща се в гр. Варна, ул. „Васил Друмев” № 73, съгласно техническо задание” 
2. Местонахождение на обекта: гр.Варна, ул.”Васил Друмев” № 73.    
3. Основание за провеждане на конкурса – Решение на Съвета на директорите, взето с Протокол № 212/28.06.2023 и чл.8, ал.2 от Вътрешните правила на Дружеството за управление и контрол на разходите и паричните средства и за провеждане на процедури за избор на изпълнители за доставки на стоки, предоставяне на услуги и извършване на строителство, в т.ч. строително-ремонтни дейности;
4. Обектът е предвиден за финансиране от собствени средства на дружеството до 70000 лв. без вкл. ДДС. 
           5.    Срок за изпълнение на поръчката – до 30 (тридесет) работни  дни след подписване на договора.
6.     Критерий за оценка на офертите - Икономически най-ниска оферта, формирана въз основа на комплексната оценка от най-ниска цена и срок на изпълнение.
7.     Депозит за участие: 700/седемстотин/ лева по банковата сметка на „БМКЦ” ЕАД.
8. Гаранция за изпълнение на договора – парична сума в размер на 5 % /пет процента/ от стойността на договора без ДДС, платена ефективно по сметка в полза на “БМКЦ” ЕАД или чрез представяне на Банкова гаранция за изпълнение в полза на „БМКЦ”ЕАД, която да бъде със срок на валидност 30 дни по-дълъг от срока на действие на договора.
9.     Срок за подаване на офертите – до 16:00 ч. на 31.07.2023 г.
10. Място за подаване на офертите – гр. Варна, ул.”Васил Друмев” № 73, стая 226 на учебно-административната сграда; 
11. Офертите ще се разгледат, оценят и класират от комисия, която ще започне своята работа на първия работен ден след изтичане на срока за подаването им – на 01.08.2023 г., в 09:30 часа в заседателната зала на „БМКЦ“ ЕАД, находяща се на  адрес: гр.Варна, ул.”Васил Друмев” № 73.
12. Лице за контакт: Ивайло Николов – тел. 0884/779 064; e-mail: bmtc@bmtc.bg.

к.д.п. инж. Денчо Добрев
Изпълнителен директор