Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Последни обявления

ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ НА «БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР» ЕАД ЗА 2022 ГОДИНА

facebook thumb

ПОКАНА

 

към всички заинтересовани лица за участие в  конкурс по документи с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ НА «БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР» ЕАД ЗА 2022 ГОДИНА”, при следните условия:

           

I. Предмет на конкурса – избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на финансовия отчет на „БМКЦ” ЕАД за 2022 г. по Международните стандарти за финансови отчети.

 

II.Условия:

 1. Участниците трябва да бъдат със статут на регистриран одитор по смисъла на § 1, т.36 от Допълнителните разпоредби на ЗНФО.
 2. При изпълнение на поръчката не се допуска участието на подизпълнители.
 3. Участниците да имат размер на нетни приходи от одит на годишни финансови отчети, общо за последните 3/три/ завършени календарни години, не по- малък от 23 000 лв. /двадесет и три хиляди/ лева без ДДС.
 4. Срокът за изпълнение на услугата е до 31.03.2023 г.
 5. Участниците трябва да представят оферта, в съответствие с изискванията посочени в конкурсната документация.
 6. Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия и бъдат допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по критерия „икономически най-изгодна оферта”, на база показателите „предлагана цена” и „опит на участника в извършване на одити по МСФО през последните две години”.
 7. Съгласно чл. 62(2) от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, регистрираният одитор следва да извършва задължителен финансов одит за заверка на годишен финансов отчет на едно и също публично предприятие, в рамките на не повече от 4/четири/ поредни години.

 

III. Процедура:

 1. Вид на процедурата – конкурс по документи;
 2. Конкурсната документация се получава в стая № 226 на учебно-административната сграда на „БМКЦ“ ЕАД, находяща се в гр. Варна, ул. “Васил Друмев” № 73.
 3. Конкурсната документация може да се получава до 16.30 ч. на 19.10.2022 г.
 4. Офертите за участие в конкурса, адресирани до Изпълнителния директор на “БМКЦ” ЕАД, се представят в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на дружеството или се изпращат на адрес:

“БМКЦ” ЕАД, ул. „Васил Друмев“  № 73, Варна 9026.

 1. Краен срок за представяне на офертите – 16.30 ч. на 19.10.2022 г.
 2. Лица за контакти – Кремена Йорданова - тел. 052/380-588.

 

 

 

 

к.д.п. инж. Денчо Добрев

      Изпълнителен директор