Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Последни обявления

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на на част от недвижим имот

facebook thumb

                                                              ОБЯВЛЕНИЕ 

На основание чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, „Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители”, съставляващи Приложение № 1 към посочения Правилник 


„БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР” ЕАД

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на на част от недвижим имот, собственост на „БМКЦ” ЕАД, находящ се на ул. „Васил Друмев” № 73.
Участник  може да бъде всяко лице, което не извършва конкурентна на „БМКЦ” ЕАД дейност и която не е свързана с шум, по-голям от обичайния.
Данни за организатора на търга – „Български морски квалификационен център” ЕАД, ЕИК: 130250366, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Васил Друмев” № 73.
Предмет на търга:
              “Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения от административната сграда на „БМКЦ” ЕАД, находяща се в гр. Варна, на ул. „Васил Друмев” № 73, разположени на четвърти етаж, част от коридор „Б”- представляващи съгласно схема- зали с №: 416,417,419- антре,420,421,422,423,424, както и половината от прилежащ коридор и фоайе,  с обща площ от 413 кв.м, при граници: север- коридор; изток- фасада; запад- коридор/стълбище; юг-фасада”.
               Срок на наемното правоотношение – 5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора и на приемо-предавателния протокол за предаване на обекта. 
Вид на търга и на заседанието – тайно наддаване, по документи, при открито заседание на тръжната комисия.
Начална тръжна цена -  в български лева, без ДДС, месечна наемна цена, както следва:
3690 лв./три хиляди шестстотин и деветдесет лева/.
               Начин на плащане на наемната цена- Наемната цена ще се заплаща ежемесечно, в срок до 15-то число на текущия месец от НАЕМАТЕЛЯТ по банкова сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ. 
                В случаите, когато двама или повече участници предложат еднаква най-висока цена се провежда  търг с тайно наддаване между тях, при който наддаването започва от предложената еднаква най-висока цена, със следната стъпка на наддаване, както следва:
Стъпка на наддаване– в български лева, без ДДС, за месечна наемна цена, както следва:
369 лв. /триста шестдесет и девет лева/.
Дата и място на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 18.09.2023 г., от  09:30 часа, в сградата на „БМКЦ“ ЕАД, находяща се в гр. Варна, ул.”Васил Друмев” № 73 – „заседателна зала” № 223.
Начин на получаване на тръжната документация, начален и краен срок за получаването й:     
Документацията се получава в стая № 226 на административната сграда на “БМКЦ” ЕАД, в гр. Варна, ул. “Васил  Друмев” № 73, от 04.09.2023 г. до 15.09.2023 г. включително, всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч.
Размер на депозита за участие – платим по банкова сметка: IBAN: BG22BPBI79451067786601, BIC: BPBIBGSF, при банка “Юробанк България” АД в полза на “БМКЦ” ЕАД,  както следва:
369 лв./триста шестдесет и девет лева/.
Размер на гаранцията - Парична гаранция в размер на три месечни наема, без ДДС, която се задържа от наемодателя като обезпечение за изпълнение на задълженията по договора от страна на наемателя. Внесената гаранция се възстановява на наемателя в едномесечен срок след прекратяване на договора, при условията посочени в него.
Оглед на имота - Огледът на помещенията се извършва от лицата, заявили и получили тръжна документация, от 10,00 до 16,00 часа, всеки работен ден в дните от 04.09.2023 г. до 15.09.2023 г., след предварителна заявка на тел. 0884 / 779 064 – Ивайло Николов.
Място, начален и краен срок на приемане на предложенията
Административната сграда на „БМКЦ” ЕАД, находяща се в гр. Варна, ул. „Васил Друмев” No.73, ет. 2, стая No 226 – „деловодство”, от 04.09.2023 г. до 15.09.2023 г., включително, всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00ч. до 16.30 ч.
Изисквания към кандидатите: 
Кандидат за участие в търга може да бъде всяко лице, регистрирано като търговец по смисъла на българското или по националното си законодателство, държавно или общинско  предприятие, кооперация или бюджетно предприятие по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството.           
Участник може да бъде всяко лице, което не извършва конкуретна на „БМКЦ” ЕАД дейност и която не е свързана с шум, по-голям от обичайния.
Ден, място и час при повторно провеждане на търга – 17.10.2023 г., от 09:30 часа, в гр. Варна, ул. „Васил Друмев” No.73, ет. 2, стая No 223 – заседателна зала.
Лица за контакт: 
Ивайло Николов - 0884779064.

к.д.п. инж. Денчо Добрев
Изпълнителен Директор