Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Последни обявления

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на на част от недвижим имот

facebook thumb

                                                           ОБЯВЛЕНИЕ 

На основание чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, „Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители”, съставляващи Приложение № 1 към посочения Правилник 

                                 „БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР” ЕАД

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на на част от недвижим имот, собственост на „БМКЦ” ЕАД, находящ се на ул. „Васил Друмев” № 73.
Участник  може да бъде всяко лице, което не извършва конкурентна на „БМКЦ” ЕАД дейност и която не е свързана с шум, по-голям от обичайния.
Данни за организатора на търга – „Български морски квалификационен център” ЕАД, ЕИК: 130250366, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Васил Друмев” № 73.
Предмет на търга:
            „Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения от административната сграда, собственост на „БМКЦ” ЕАД, находяща се в гр. Варна, на ул. „Васил Друмев” № 73, разположени на трети етаж от сградата, част от коридор „А”- представляващи съгласно схема- кабинети с №: 330 и 331, с обща площ от 47 кв.м., ведно с находящия се в кабинет № 331, климатик Gree GWH 18 AA, при граници: север-зала № 334; изток-фасада; запад- коридор „А”; юг-фасада”.
Срок на наемното правоотношение – 5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора и на приемо-предавателния протокол за предаване на обекта. 
Вид на търга и на заседанието – тайно наддаване, по документи, при открито заседание на тръжната комисия.
Начална тръжна цена -  в български лева, без ДДС, месечна наемна цена, както следва:
425 лв./четистотин двадесет и пет лева/.
              Начин на плащане на наемната цена- Наемната цена ще се заплаща ежемесечно, в срок до 15-то число на текущия месец от НАЕМАТЕЛЯТ по банкова сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ. 
              В случаите, когато двама или повече участници предложат еднаква най-висока цена се провежда  търг с явно наддаване между тях, при който наддаването започва от предложената еднаква най-висока цена, със следната стъпка на наддаване, както следва:
Стъпка на наддаване– в български лева, без ДДС, за месечна наемна цена, както следва:
42, 50 лв. /четиридесет и два лева и петдесет стотинки/.
Дата и място на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 18.05.2023 г., от  09:30 часа, в сградата на „БМКЦ“ ЕАД, находяща се в гр. Варна, ул.”Васил Друмев” № 73 – „заседателна зала” № 223.
Начин на получаване на тръжната документация, начален и краен срок за получаването й: Документацията се получава в стая № 226 на административната сграда на „БМКЦ” ЕАД, в гр. Варна, ул. „Васил Друмев” № 73, или по електронен път, след заявяване, на e-mail: bmtc@bmtc.bg , от 04.05.2023 г. до 17.05.2023 г. включително, всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч. 
Размер на депозита за участие – платим по банкова сметка: IBAN: BG22BPBI79451067786601, BIC: BPBIBGSF, при банка “Юробанк България” АД в полза на “БМКЦ” ЕАД,  както следва:
42, 50 лв./четиридесет и два лева и петдесет стотинки/.
Размер на гаранцията - Парична гаранция в размер на три месечни наема, без ДДС, която се задържа от наемодателя като обезпечение за изпълнение на задълженията по договора от страна на наемателя. Внесената гаранция се възстановява на наемателя в едномесечен срок след прекратяване на договора, при условията посочени в него.
Оглед на имота - Огледът на помещенията се извършва от лицата, заявили и получили тръжна документация, от 10,00 до 16,00 часа, всеки работен ден в дните от 04.05.2023 г. до 17.05.2023 г., след предварителна заявка на тел. 0884 / 779 064 – Ивайло Николов.
Място, начален и краен срок на приемане на предложенията
Административната сграда на „БМКЦ” ЕАД, находяща се в гр. Варна, ул. „Васил Друмев” No.73, ет. 2, стая No 226 – „деловодство”, от 04.05.2023 г. до 17.05.2023 г., включително, всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00ч. до 16.30 ч.
Изисквания към кандидатите: 
Кандидат за участие в търга може да бъде всяко лице, регистрирано като търговец по смисъла на българското или по националното си законодателство, държавно или общинско  предприятие, кооперация или бюджетно предприятие по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството.           
Участник може да бъде всяко лице, което не извършва конкуретна на „БМКЦ” ЕАД дейност и която не е свързана с шум, по-голям от обичайния.
Ден, място и час при повторно провеждане на търга – 16.06.2023 г., от 09:30 часа, в гр. Варна, ул. „Васил Друмев” No.73, ет. 2, стая No 223 – заседателна зала.
Лица за контакт: 
Ивайло Николов - 0884779064.


к.д.п. инж. Денчо Добрев
Изпълнителен Директор