Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Последни обявления

ОБЯВЯВА ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем чрез договор за беърбоут чартър на м/ф „Героите на Севастопол”

facebook thumb

                                                        ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, „Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители”, съставляващи Приложение № 1 към посочения Правилник

„БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР” ЕАД

ОБЯВЯВА ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем чрез договор за беърбоут чартър на ДЪЛГОТРАЕН АКТИВ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ м/ф „Героите на Севастопол” – Кораб (ро-ро релсов ферибот), вписан в регистъра на корабите в Пристанище Варна с регистров № 255, том ІV, стр.105, притежаващ IMO номер 7529976 и с основни характеристики, съгласно Удостоверение за регистрация № 12197 от 22.01.2008 г., издадено от Изпълнителна агенция „Морска администрация”
Данни за организатора на търга – „Български Морски Квалификационен Център” ЕАД, ЕИК: 130250366, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Васил Друмев” № 73.
Предмет на търга: 
1.1. „Моторен ферибот „ГЕРОИТЕ НА СЕВАСТОПОЛ”, регистриран в Дирекция „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ” Варна в регистрите на корабите при пристанище Варна като притежаващ следните основни характеристики: 
НОМЕР ПО ММО (IMO): 7529976
ПОЗИВНА: LZEB
НАЙ – ГОЛЯМА ДЪЛЖИНА: 185.44 M
ТЕОРЕТИЧНА ШИРИНА: 26.00 M
ДЪЛБОЧИНА ДО ГОРНА ПАЛУБА: 15.20 M
БРУТО ТОНАЖ: 19518
НЕТО ТОНАЖ: 5856
 Корабът ще бъде отдаден под наем с ДОГОВОР ЗА БЕЪРБОУТ ЧАРТЪР, базиран на СТАНДАРТА на BIMCO (Балтийски и международен морски съвет), КОДОВО ИМЕ: “BARECON 2001”.
Срок на наемното правоотношение - 6 месеца, считано от датата на предаване на кораба,с възможност
за продължаване с два пъти по 30 месеца.
Вид на търга и на заседанието – тайно наддаване, по документи, при открито заседание на тръжната комисия.
Начална тръжна цена - в щатски долари, в размер на 766 (седемстотин шестдесет и шест) USD без ДДС за календарен ден.
Начин на плащане на наемната цена - Наемната цена ще се заплаща ежемесечно, в срок до 5-то число на текущия месец от чартьора, по банкова сметка на СОБСТВЕНИКА.
Стъпка на наддаване –- в щатски долари, в размер на 10% от началната тръжна цена в USD за календарен ден без ДДС. 
Дата и място на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 28.09.2023 г., от 09:30 часа в сградата на „БМКЦ“ ЕАД, находяща се в гр. Варна, ул. ”Васил Друмев” № 73 – заседателна зала 223.
Начин на получаване на тръжната документация, начален и краен срок за получаването й: Същата може да бъде получена след заявяване, от електронен адрес на дружеството или на място, в срока за подаване на оферти – от 09:00 ч. на 13.09.2023 г.  до 16.00 ч. на 26.09.2022 г.
Размер на гаранцията - Парична гаранция в размер на наема за 90 дни, която се задържа от собственика като обезпечение за изпълнение на задълженията по договора от страна на чартьора.  Внесената гаранция се възстановява на чартьора в едномесечен срок след прекратяване на договора, при условие, че при предаването на кораба от чартьора на „БМКЦ” ЕАД същият е в състоянието, в което е предаден като се вземе предвид нормалното му овехтяване в резултат на експлоатацията му. 
Оглед на кораба - Огледът на кораба може да се осъществи след предварителна заявка на тел. +359 884 779 058, +359 52 380 588 или на имейл bmtc@bmtc.bg. При огледа се попълва декларация за оглед, съставляваща Образец № 3 от тръжната документация.
Място на подаване на предложенията
Административната сграда на „БМКЦ” ЕАД, находяща се в гр. Варна, ул. „Васил Друмев” No.73, ет. 2, стая No 226 – деловодство.
Изисквания към кандидатите: 
Кандидат за участие в търга може да бъде всяко българско юридическо лице или юридическо лице от страна - членка на Европейския съюз. 
Ден, място и час при повторно провеждане на търга – 27.10.2023 г., от 09.30 часа, в гр. Варна, ул. „Васил Друмев” No.73, ет. 2, стая No 223 – заседателна зала.
За контакти: 
Тел. +359 884 779 054; +359 884 779 058; +359 52 380 588, email: bmtc@bmtc.bg.


Денчо Добрев

Изпълнителен Директор