Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Последни обявления

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на на част от недвижим имот, собственост на „БМКЦ” ЕАД, находящ се на ул. „Васил Друмев” № 73- ет.2

facebook thumb

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, „Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители”, съставляващи Приложение № 1 към посочения Правилник

 

                                     „БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР” ЕАД

 

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на на част от недвижим имот, собственост на „БМКЦ” ЕАД, находящ се на ул. „Васил Друмев” № 73.

Участник  може да бъде всяко лице, което не извършва конкурентна на „БМКЦ” ЕАД дейност и която не е свързана с шум, по-голям от обичайния.

 

Данни за организатора на търга – „Български морски квалификационен център” ЕАД, ЕИК: 130250366, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Васил Друмев” № 73.

Предмет на търга:

„Търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения, част от административната сграда на „БМКЦ” ЕАД, находяща се в гр. Варна, на ул. „Васил Друмев” № 73, именно: помещения с обща площ от 44(четиридесет и четири)  кв.м., кабинети  с №: 220 и 221 и прилежащо антре, находящи се на втори етаж на административната сграда на „БМКЦ” ЕАД, при граници: север-фоайе на 2 етаж, изток- зала № 219, запад- зала № 223, юг- фасада, ведно с находящото се в тях оборудване съгласно опис”.

 

Срок на наемното правоотношение – 5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора и на приемо-предавателния протокол за предаване на обекта.

Вид на търга и на заседанието – явно наддаване, по документи, при открито заседание на тръжната комисия.

Начална тръжна цена -  в български лева, без ДДС, месечна наемна цена, както следва:

  1. 30 лв./петстотин и тридесет лева/.

                 Начин на плащане на наемната цена- Наемната цена ще се заплаща ежемесечно, в срок до 15-то число на текущия месец от НАЕМАТЕЛЯТ по банкова сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ.

                В случаите, когато двама или повече участници предложат еднаква най-висока цена се провежда  търг с явно наддаване между тях, при който наддаването започва от предложената еднаква най-висока цена, със следната стъпка на наддаване, както следва:

Стъпка на наддаване– в български лева, без ДДС, за месечна наемна цена, както следва:

  1. 3 лв. /петдесет и три лева/.

Дата и място на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 30.08.2022 г., от  09:30 часа, в сградата на „БМКЦ“ ЕАД, находяща се в гр. Варна, ул.”Васил Друмев” № 73 – „заседателна зала” № 223.

Начин на получаване на тръжната документация, начален и краен срок за получаването й: Документацията се получава в стая № 226 на административната сграда на „БМКЦ” ЕАД, в гр. Варна, ул. „Васил Друмев” № 73, или по електронен път, след заявяване, на e-mail: bmtc@bmtc.bg , от 16.08.2022 г. до 29.08.2022 г. включително, всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч.

Размер на депозита за участие платим по банкова сметка: IBAN: BG22BPBI79451067786601, BIC: BPBIBGSF, при банка “Юробанк България” АД в полза на “БМКЦ” ЕАД,  както следва:

  1. 3 лв./петдесет и три лева/.

Размер на гаранцията - Парична гаранция в размер на три месечни наема, без ДДС, която се задържа от наемодателя като обезпечение за изпълнение на задълженията по договора от страна на наемателя. Внесената гаранция се възстановява на наемателя в едномесечен срок след прекратяване на договора, при условията посочени в него.

Оглед на имота - Огледът на помещенията се извършва от лицата, заявили и получили тръжна документация, от 10,00 до 16,00 часа, всеки работен ден в дните от 16.08.2022 г. до 29.08.2022 г., след предварителна заявка на тел. 0884 / 779 064 – Ивайло Николов.

Място, начален и краен срок на приемане на предложенията

Административната сграда на „БМКЦ” ЕАД, находяща се в гр. Варна, ул. „Васил Друмев” No.73, ет. 2, стая No 226 – „деловодство”, от 16.08.2022 г. до 29.08.2022 г., включително, всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00ч. до 16.30 ч.

Изисквания към кандидатите:

Кандидат за участие в търга може да бъде всяко лице, регистрирано като търговец по смисъла на българското или по националното си законодателство, държавно или общинско  предприятие, кооперация или бюджетно предприятие по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството.          

  • частник може да бъде всяко лице, което не извършва конкуретна на „БМКЦ” ЕАД дейност и която не е свързана с шум, по-голям от обичайния.

Ден, място и час при повторно провеждане на търга – 29.09.2022 г., от 09:30 часа, в гр. Варна, ул. „Васил Друмев” No.73, ет. 2, стая No 223 – заседателна зала.

Лица за контакт:

Ивайло Николов - 0884779064.

 

                к.д.п. инж. Денчо Добрев

Изпълнителен Директор