Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Последни обявления

Покана за предоставяне на оферта за „Извършване на класов ремонт на УВК „Калиакра”

facebook thumb

ПОКАНА
до всички заинтересовани лица за участие в конкурс по документи
относно процедура за избор с директна покана за предоставяне на оферта за „Извършване на класов ремонт на УВК „Калиакра”, собственост на „БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР” ЕАД – гр.Варна” 

І. Данни за Възложителя - „Български Морски Квалификационен Център” ЕАД, ЕИК 130250366, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”, ул. Васил Друмев” No. 73.
ІІ. Предмет на конкурса – „Извършване на класов ремонт на УВК „Калиакра”, собственост на „БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР” ЕАД – гр.Варна.
IІІ. Процедура
1.Вид на процедурата – Избор с директна покана за предоставяне на оферта в съответствие с чл.8, ал.2 от Вътрешните правила на Дружеството за управление и контрол на разходите и паричните средства и за провеждане на процедури за избор на изпълнители за доставки на стоки, предоставяне на услуги и извършване на строителство, в т.ч. строително-ремонтни дейности и в съответствие изискванията на Наредба № 11 от 26 Април 2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите на Министерство на транспорта,(информационните технологии) и съобщенията.
Ремонтът ще се осъществява под контрола на Флагова/Класификационна организации 
2. Място за изпълнение на процедурата – Поръчката да е с място на изпълнение в рамките на Област Варна. 
ІV. Условия на конкурса и изисквания към участниците за изпълнение на поръчката: 
           1.1 Най-малко 3 /три/ броя изпълнени договора със сходен предмет на предмета на настоящия. Изискват се и минимум 3 /три/ на брой препоръки за добро изпълнение по посочените договори.
          1.2. Участниците трябва да са сертифицирани и следва да представят валиден сертификат по БДС EN ISO 9001:2000 по обхвата на поръчката за монтажни и ремонтни работи. Ако участва обединение, което не е самостоятелно лице, то изискването се отнася за поне един от членовете на това обединение.
    1.3. Кандидатът за изпълнител е длъжен да има назначени по трудов договор минимум 2 /две/ лица, с висше техническо образование специалност КММ или корабостроене, които да извършват техническо ръководство при изпълнение на договора. Всеки от тях трябва да има минимум 3 /три/ години професионален опит в съответната професионална област.
    1.4. наличие на плаващ и/или сух док
    1.5. наличие на материална база
   2. Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите: 
       2.1. Пълномощно на лицето, подписващо офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен негов представител.
     2.2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
     2.3. Оферта попълнена по образец 
     2.4. Заверено копие от документ за актуално състояние или декларация за единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър
   2.5. Декларации за липса на обстоятелства по образец
   2.6. Документи, удостоверяващи финансово-икономическо състояние 
•    Справка-декларация за годишния размер на приходите от общата дейност и печалбата след данъчно облагане
•    Оригинал или заверено от участника копие на счетоводен баланас, както и отчет за приходи и разходи за последните 3 /три/ отчетни години;
2.7. Сертификат за качество БДС EN ISO 9001:2008 по обхвата на поръчката.
2.8. Ремонтна ведомост. 
2.9. Предлагана цена - Ценоразпис на извършваните от Изпълнителя различни видове ремонтни работи – заедно с ремонтната ведомост с цени по отделните точки се поставя в отделен запечатан и непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”. 
Посочената от участника обща стойност трябва да обхваща всички необходими разходи без ДДС и да е посочена в лева. 
2.10. Предложение за започване на ремонта и срок на изпълнение на поръчката – поставя се в плик с надпис „Техническо предложение”.
2.11. Проект на договор (по образец) – не се попълва, но се парафира на всяка страница. 
2.12. Валиден сертификат по БДС EN ISO 9001:2000 по обхвата на поръчката за монтажни и ремонтни работи – копие;
    2.13. Трудови договори на минимум 2 /две/ лица, с висше техническо образование специалност КММ или корабостроене, които да извършват техническо ръководство при изпълнение на договора. Всеки от тях трябва да има минимум 3 /три/ години професионален опит в съответната професионална област – копие;
2.14. Най-малко 3 /три/ броя изпълнени договора със сходен предмет на предмета на настоящия. Изискват се и минимум 3 /три/ на брой препоръки за добро изпълнение по посочените договори.
2.15. Други документи по преценка на участника.
    *Всички копия на документи се заверяват с гриф “Вярно с оригинала” и подпис от лицето/лицата, които представляват участника, съгласно представените документи.
    *Участниците не са длъжни да представят документи, които са публикувани и са публично достъпни в Търговския регистър на Агенцията по вписванията. Непредставянето с офертата на документ, който е публикуван в Търговския регистър на Агенцията по вписванията не води до отстраняване на участника. В този случай участниците са длъжни само да напишат своя ЕИК в офертата.
V. Начин на получаване на документацията, начален и краен срок за получаването й  – конкурсната документация може да се получава  от 9,00 ч. до 16,00 ч., от 26.06.2023 г. до 04.07.2023 г., в работните дни, на място, от административната сграда на „Български Морски Квалификационен Център” ЕАД, находяща се в гр. Варна, ул. „Васил Друмев” No73, ет. 2 или може да бъде изтеглена от сайта на дружествотo(www.bmtc.bg).
VI. Краен срок и място на подаване на офертите – 16:00 часа на 04.07.2023 г. по седалището и адреса на управление на „Български Морски Квалификационен Център” ЕАД – гр.Варна, ул. „Васил Друмев” No.73, ет. 2, стая No. 226 - деловодство;
VIІ. Дата, място и час на отваряне на офертите- 05.07.2023 г. в административната сграда на „Български Морски Квалификационен Център” ЕАД, находяща се в гр. Варна, ул. „Васил Друмев” No.73, ет. 2, стая No 223 – заседателна зала от 09:30 часа;
VІІІ. Цена за извършване на услугата и начин на плащане: 
1. Цена: Ремонтните дейности са предвидени за финансиране от собствени средства на дружеството. Общата стойност на цялата поръчка е в размер до 180 000 лева (сто и осемдесет хиляди лв.) без вкл. ДДС като в нея не се включва % непредвидени разходи, който не трябва да надвишава 20% от общата стойност.
Предложената цена трябва да бъде в български лева без включен ДДС и да включва всички разходи за изпълнение на поръчката. Стойността на единичните цени не подлежи на промяна през срока на договора, освен ако промяната не е в полза на Възложителя и е извършена с негово съгласие.
2. Начин на плащане: По банков път, до 5 /пет/ работни дни след пълното изпълнение на предмета на договора, представяне на окончателна ремонтна ведомост, приемо-предавателен протокол с акт за край на ремонта и получена фактура.
IX. Критерий за оценка на офертите - Оценка на офертите се извършва по критерия ”икономически най-изгодна оферта”.
X. Лице за контакт – Сава Савов, телефон +359 884 779 054, факс: +359 52 302 503, e-mail: ssavov@bmtc.bg. 


    к.д.п. инж. Денчо Добрев
    Изпълнителен директор