Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Последни обявления

ПОВТОРНА ПОКАНА към всички заинтересовани лица за участие в конкурс по документи за „Избор на изпълнители за предоставяне на финансови услуги на „Български морски квалификационен център” ЕАД

facebook thumb

ПОВТОРНА ПОКАНА

 

към всички заинтересовани лица за участие в  конкурс по документи за Избор на изпълнители за предоставяне на финансови услуги на Български морски квалификационен центърЕАД, при следните условия:

1. Предмет на конкурса: Предметът на настоящия конкурс е избор на кредитни или финансови институции, притежаващи валиден лиценз/разрешение от БНБ за упражняване на банкова дейност на територията на Република България, за предоставяне за нуждите на „БМКЦЕАД на финансови услуги.

Целта на процедурата е да се изберат 5 (пет) финансови институции, които да предоставят финансови услуги на „БМКЦ” ЕАД. Съгласно чл. 28, ал. 3 от ППЗПП, „БМКЦ” ЕАД сключва договори за финансови услуги „въз основа на публично обявените условия на доставчиците на съответните видове услуги и при спазване на изискванията за управление на риска, достъпност и икономическа изгодност.”

Срок за възлагане на поръчката-  24 (двадесет и четири) месеца, считано от датите на сключване на договорите.

Обектът на поръчката не се дели на обособени позиции.

2.Условия към участниците:

Участниците в избора на изпълнители на финансови услуги трябва да отговарят на следните изисквания:

  1. Кредитната институция да е регистрирана и лицензирана по смисъла на ЗКИ – доказва се със заверено копие на разрешение/лиценз, издаден от БНБ за извършване на банкова дейност, съгласно чл. 15 от Наредба № 2 от 22 декември 2006 г. за лицензиите, одобренията и разрешенията, издавани от БНБ по Закона за кредитните институции или друг документ за извършване на дейност;
  2. Липса на клаузи от страна на банката за задължително използване на съпътстващи услуги, за които не съществува икономическа необходимост от страна на „БМКЦ” ЕАД – доказва се с декларация по образец.

3. Критерий за оценка на офертите:

Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия и бъдат допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по критерия: „икономически най-изгодна оферта”.

Комплексната оценка включва оценяване на участниците по два вида показатели - неколичествени и  количествени, с фиксирани относителни тегла.

3.1. Неколичествени показатели  - относителна тежест на показателя в крайната оценка – 30 на сто;

3.2. Количествени показатели - относителна тежест на показателя в крайната оценка – 70 на сто.

4. Процедура:

4.1. Вид на процедурата – конкурс по документи;

4.2. Конкурсната документация се получава в стая № 226 на учебно-административната сграда на „БМКЦ“ ЕАД, находяща се в гр. Варна, ул. “Васил Друмев” № 73, както и може да бъде изтеглена в Word формат от електронната(интернет) страница на дружеството: www.bmtc-bg.com;

4.3. Конкурсната документация може да се получава до 14:00 ч. на 28.01.2022 г.;

4.4. Офертите за участие в конкурса, адресирани до Изпълнителния директор на „БМКЦ“ ЕАД, се представят в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на дружеството, или се изпращат на адрес: „БМКЦ“ ЕАД, ул. „Васил Друмев“  № 73, Варна;

4.5. Краен срок за представяне на офертите – 16:30 ч. на 28.01.2022 г.

4.6. Лица за контакти – Кремена Йорданова - тел. 052/380 588.

 

 

Ивайло Гавраилов

Изпълнителен директор

 

Линк за сваляне на документацията по-долу: