ОБЯВА КОНКУРС "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР" ЕАД'

ОБЯВА КОНКУРС
ПОКАНА
към всички заинтересовани лица за участие в конкурс по документи с предмет: "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР" ЕАД' при следните условия:

I. Предмет на конкурса: предоставяне на застрахователни услуги на нуждите на „БМКЦ" ЕАД по следните обособени позиции:
II. Обособени позиции в обекта на поръчката. Обособена позиция № 1:
«Застраховка „каско на плавателен съд»- моторен кораб «Героите на Одеса», собственост на "БМКЦ" ЕАД»; Обособена позиция № 2:
«Застраховка „каско на плавателен съд» -моторен кораб «Героите на Севастопол», собственост на "БМКЦ" ЕАД».

Всеки кандидат има право да кандидатства за една или всички посочени обособени позиции, като класирането по всяка позиция е самостоятелно.
II. Условия:
1. Срок на застраховката - 1 година;
2.Покритие, критерии, описание на обекта за застраховка и документи за оценка на
предложенията - съгласно конкурсната документация;
З.Да се приложат декларациите, изисквани от конкурсната документация;
4. За застраховката да бъдат приложени примерни полици и пълният текст на общите
условия и на допълнително включените клаузи, като се отчетат изискванията в
конкурсната документация.

III. Процедура:
1. Вид на процедурата - конкурс по документи.
2. Конкурсната документация се получава в стая 226 на учебно-административната сграда на „БМКЦ" ЕАД, в гр. Варна, ул. "Васил Друмев" № 73.
3. Конкурсната документация може да се получава всеки работен ден, от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 часа на 07.10.2020 г.
4. Офертите за участие в конкурса, адресирани до Изпълнителния директор на "БМКЦ" ЕАД, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на дружеството или се изпращат на адрес: гр. Варна 9026, ул. "Васил Друмев " № 73.
5. Огледът на имуществото, предмет на застраховане може да се извърши с предварителна 24 часова заявка на телефона, посочен в т.7, всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. до крайния срок за подаване на офертите.
6. Краен срок за представяне на офертите - 16.30 ч. на 07.10.2020 г.
7. Лица за контакти - Кремена Йорданова - тел. 052/380-588.