ОБЯВЛЕНИЕ ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на на част от недвижим имот, собственост на „БМКЦ" ЕАД, находящ се на ул. „Васил Друмев" №73.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.29, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, „Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители", съставляващи Приложение № 1 към посочения Правилник
„БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР" ЕАД

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на на част от недвижим имот, собственост на „БМКЦ" ЕАД, находящ се на ул. „Васил Друмев" №73.
Участник може да бъде всяко лице, което не извършва конкурентна на „БМКЦ" ЕАД дейност и която не е свързана с шум, по-голям от обичайния.

Данни за организатора на търга - „Български морски квалификационен център" ЕАД, ЕИК: 130250366, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район „Приморски", ул. „Васил Друмев" №73.
Предмет на търга - „Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения от административната сграда на „БМКЦ" ЕАД, находища се на ул. „Васил Друмев" № 73, по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: Помещение с площ от 25.35 кв.м., зала № 121, находящо се на първи етаж, коридор „А" на административната сграда на „БМКЦ" ЕАД на ул. „Васил Друмев" №73, при граници: север-коридор, изток- склад 122, запад- склад 123, юг- фасада;
Обособена позиция № 2: Помещения с обща площ от 60.70 кв.м., зали с №: 205, 207 и прилежащ коридор към тях, находящи се на втори етаж, коридор „Б" на административната сграда на „БМКЦ" ЕАД на ул. „Васил Друмев" №73, при граници: север- фасада, изток- зала 208, запад- тоалетни, юг- коридор".
Всеки кандидат има право да кандидатства за една или всички посочени обособени позиции, като класирането по всяка позиция е самостоятелно.
Срок на наемното правоотношение - 5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора и на приемо-предавателния протокол за предаване на обекта.
Вид на търга и на заседанието - тайно наддаване, по документи, при открито заседание на тръжната комисия.
Начална тръжна цена - в български лева, без ДДС, месечна наемна цена, както следва:
-Обособена позиция № 1: 350 лв. (триста и петдесет лева); -Обособена позиция № 2: 400 лв. (четиристотин лева).
Начин на плащане на наемната цена- Наемната цена ще се заплаща ежемесечно, в срок до 15-то число на текущия месец от НАЕМАТЕЛЯТ по банкова сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ.
В случаите, когато двама или повече участници предложат еднаква най-висока цена се провежда търг с явно наддаване между тях, при който наддаването започва от предложената еднаква най-висока цена, със следната стъпка на наддаване, както следва:
Стъпка на наддаване- в български лева, без ДДС, за месечна наемна цена, както следва:
-Обособена позиция № 1: 35 лв. ( тридесет и пет лева); -Обособена позиция № 2: 40 лв. (четиридесет лева).
Дата и място на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 21.10.2020 г., от 10.00 часа, в сградата на „БМКЦ" ЕАД, находяща се в гр. Варна, ул."Васил Друмев" №73 - заседателна зала 223.
Начин на получаване на тръжната документация, начален и краен срок за

получаването й: Документацията се получава в стая 226 на административната сграда на "БМКЦ" ЕАД, в гр.Варна, ул. "Васил Друмев" № 73, от 07.10.2020 г. до 20.10.2020 г., включително, всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч.
Размер на депозита за участие - платим по банкова сметка: IBAN BG22BPBI79451067786601, BIC: BPBIBGSF, при банка "Юробанк България" АД в полза на "БМКЦ" ЕАД, без вкл. ДДС, както следва:
-Обособена позиция № 1: 35 лв. (тридесет и пет лева);
-Обособена позиция № 2: 40 лв. (четиридесет лева).
Размер на гаранцията - Парична гаранция в размер на три месечни наема, без ДДС, която се задържа от наемодателя като обезпечение за изпълнение на задълженията по договора от страна на наемателя. Внесената гаранция се възстановява на наемателя в едномесечен срок след прекратяване на договора, при условията посочени в него.
Оглед на имота - Огледът на помещенията се извършва от лицата, заявили и получили тръжна документация, от 10,00 до 16,00 часа, всеки работен ден в дните от 07.10.2020 г. до 20.10.2020 г., а на 20.10.2020 г.- от 10,00 до 14,30 часа, след предварителна заявка на тел. 0884 / 779 064 - Ивайло Николов.
Място, начален и краен срок на приемане на предложенията
Административната сграда на „БМКЦ" ЕАД, находяща се в гр. Варна, ул. „Васил Друмев" No.73, ет. 2, стая No 226 - деловодство, от 07.10.2020 г. до 20.10.2020 г., включително, всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.ООч. до 16.30 ч.
Изисквания към кандидатите:
Кандидат за участие в търга може да бъде всяко лице, регистрирано като търговец по смисъла на българското или по националното си законодателство, държавно или общинско предприятие, кооперация или бюджетно предприятие по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството.
Участник може да бъде всяко лице, което не извършва конкуретна на „БМКЦ" ЕАД дейност и която не е свързана с шум, по-голям от обичайния.
Ден, място и час при повторно провеждане на търга -20.11.2020 г., от 10.00 часа, в гр. Варна, ул. „Васил Друмев" No.73, ет. 2, стая No 223 - заседателна зала.
Лица за контакт:Ивайло Николов 0884 779064