Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

HAZMAT - Превоз на опасни, вредни и рискови товари- първоначален


300,00 лв.
4 дни (41 уч.ч.)
Обучаемите трябва да притежават правоспособност от оперативно, управленско или изпълнителско ниво за палубна или машинна команда. Лицата извън офицерския състав, които искат да преминат този курс, трябва да притежават сертификат “Basic Safety Training”. Бреговият персонал, ангажиран с обработката на ОТ, трябва да има най-малко средно образование.

Курсът осигурява придобиване на знания и умения от корабните офицери и други длъжностни лица, определени от корабопритежателя, които са натоварени със задължения по класификация, опаковане, обозначаване/етикиране, изготвяне на товарни планове/сегрегация, укрепване, товаро-разтоварните операции и грижата по време на превоза,  изготвяне на транспортни документи на опасни, рискови и вредни товари (опасни товари - (ОТ) в твърда и/или пакетирана форма. В този курс може да се обучават и лица, работещи в пристанища, натоварени с организацията и контрол по обработката на тези товари. Курсът включва обучение за свойствата и класификацията на товарите, изискванията към опаковките и етикирането, сегрегацията им на борда, товарене/разтоварване, грижите за товарите по време на преход, както и мерките за безопасност при работа с тях и за предпазване морето от замърсяване.

Програмата е предвидена да отговори на изискванията за подготовка, посочени в Раздели А-II/1, А-II/2, А-II/3, B-V/b и B-V/с на Конвенцията STCW78, както е изменена и допълнена и на глава 49 от кодекса на федералните правила на САЩ и на глава 1.3 от IMDG кодекса за работещите в пристанищата. Програмата е предвидена да се използва и за провеждане на опреснителен курс.

Лицата, които успешно преминат този курс, трябва:

да познават– подробните инструкции относно класовете товари и техните основни химични и физически свойства, класификацията и етикирането, изискванията за опаковане и към самите опаковки, изискванията за съхраняване, сегрегация на различните видове на борда на кораб в зависимост от начина на превоз, мерките за безопасност при обработка на тези товари, съдържанието и начина за работа с кодексите, регламентиращи превоза на ОТ, документацията, както са определени в IMDG кодекса и неговите допълнения, както и системите за доклади при инциденти с ОТ и вещества, замърсители на морската среда.

и да могат да- прилагат изискванията за превоз на ОТ при съставяне на товарен план за превоз и укрепване на ОТ; планират и извършват безопасно товаро-разтоварни операции; извършват проверка на опаковки и маркировки за допустимост за превоз; упражняват контрол върху операциите с ОТ; изготвят и поддържат необходимите документа за превоз; прилагат аварийните процедури в съответствие със спецификата на товара ,изготвят и изпращат доклади за инциденти с ОТ и извършват ефективен контрол над опасностите и управление риска на борда на кораба.

Други курсове